Vyhledávání

Kontakt

Jana Valentová

+420 732 380 898

valentova40@seznam.cz

Obchodní podmínky

 

Smlouva je právoplatně uzavřená tehdy, když prodávající obdrženou objednávku kupujícímu písemně potvrdí a na základě vystavení zálohového listu je uhrazena záloha ve výši 50 % hodnoty zakázky. Veškeré smlouvy, kalkulace nesmí být předány třetí osobě.

Dodací termín je upřesněný po připsání částky na účtu.

Při změně objednávky prodávající negarantuje dodržení původně stanoveného termínu.

Splněním termínu dodávky se rozumí termín expedice dodávky ze strany prodejce (nezahrnuje čas dopravy). Změna termínu se může uskutečnit jen po oboustranné dohodě.

Události vyšší moci, jako např. provozní poruchy, výpadky elektrického proudu, nepříznivé povětrnostní podmínky, úřední zásahy, jako i jiné zásahy, kterým řádný obchodník nemůže zabránit prodeje, zbavuje povinnosti dodávek na období výše uvedených událostí bez nároku na náhradu škody.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu předáno, a to bez ohledu na místo předání, a dále úplným zaplacením ceny zboží.

Přeprava zboží se uskutečňuje výhradně na náklady kupujícího.

Záruku přebírá výrobce za kvalitu zhotovení zboží nikoli však za materiál od jiných dodavatelů.

Platba probíhá v zásadě formou zálohy a doplatku za zboží. Doplatek je uhrazen buď formou dobírky nebo hotovostí nejpozději v den odběru zboží.
Zboží bude kupujícímu vydáno jen v případě, že zaplatil celou sjednanou částku.

Odstoupení od smlouvy má kupující právo, ale v případě, že byla započata práce na zakázce (měření) a následně dojde k odstoupení od smlouvy tak se fakturuje tato činnost prokazatelnými náklady prodávajícího. Pokud by k takovému zrušení smlouvy mělo dojít během výrobního procesu je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši 50 % z celkové zakázky.

 

Změny je možno provést pouze písemně a potvrzení musí být taktéž písemně potvrzeno. Bez tohoto písemného potvrzení platí stávající objednávka.